عضویت   لغو عضویت
افراد آنلاین : 1
امروز : 17
دیروز : 56
بازدید کل : 122057
دانلود بررسي ميزان تاثير آموزش رفتارهاي سازشي در رشد اجتماعي

دانلود بررسي ميزان تاثير آموزش رفتارهاي سازشي در رشد اجتماعي

قيمت:19000 تومان

فرمت فايل ورد و قابل ويرايش
تعداد صفحات :106

چكيدههدف از اين پژوهش آموزش رفتارهاي سازشي به دانش آموزان كم توان ذهني آموزش پذير وبررسي تاثير آن در رشد اجتماعي و اختلالات رفتاري اين كودكان است. از ميان دانش آموزان آموزشگاه تعداد 70نفر بصورت تصادفي ساده انتخاب شدند و بصورت تصادفي در دو گروه 35نفري كنترل و آزمايش قرار گرفتند. ابزار اندازه گيري مورد استفاده مقياس رشد اجتماعي وايلند و پرسشنامه اختلالات رفتاري راتر فرم معلم بود. قبل از اجراي متغير مستقل از هر دو گروه آزمون وايلند و راترگرفته شد. و سپس براي گروه آزمايش به مدت 12هفته فعاليتهاي هدف دار مبتني بر آموزش مهارت هاي اجتماعي اجرا گرديد. سپس براي هر دو گروه مجددا" آزمون ها اجرا گرديد. داده هاي خام با روش آماري تحليل واريانس چند متغيري تجزيه و تحليل شدند . و نتايج آن نشان داد كه بين آزمودنيهاي گروه هاي آزمايش و گواه از لحاظ رشد اجتماعي ونمره كل اختلالات رفتاري ومولفهاي آن تفاوت معني داري وجود دارد به عبارت ديگر آموزش رفتارهاي سازشي در كودكان كم توان ذهني آموزش پذير موجب افزايش رشد اجتماعي و كاهش اختلالات رفتاري در آنان گرديده است.


كليد واژه: رشد اجتماعي / رفتار سازشي / اختلالات رفتاري/ كم توان ذهني


فهرست


 چكيده


فصل يك


مقدمه


مسئله پژوهشيفرضيه هااهداف تحقيق


تعاريف


:رشد اجتماعي: اختلالات رفتاري


فصل دو


عقب‌ماندگي


تعريف عقب‌ماندگي ذهني

ميزان شيوع طبقه‌‌بندي عقب‌ماندگان ذهني علل عقب‌ماندگي


*اختلالات رفتاري


طبقه‌بندي كودكان مبتلا به اختلالات رفتاري


فراواني


نظريه‌ها


نظريه آنا فرويد


نظريه يادگيري رفتاري اجتماعي


يادگيري مشاهده اي


Cogninvsm)


شناخت گرايان


ديدگاه شناختيرفتاري


نظريه متقابل :


تشخيص و طبقه بندي


2-1 اختلال بي اعتنايي مقابله اي (codd) 2


3- افسردگي در كودكان :


4- عوامل برون زاد:


5- محروميتها و كمبودها :


نقش مدرسه در اختلالات رفتاري دانش آموزان :


ديدگاه رفتار گرايان: 3  


ديدگاه هستي گرايي


ديدگاه شناختي  


رشد اجتماعي


نظريه‌هاي موجود پيرامون رشد اجتماعي


مشخصات و ويژگي‌هاي رشد اجتماعي


تفاوت‌هاي فردي در رشد اجتماعي


تحقيقات داخلي


تحقيقات خارجي


فصل سه


جامعه آماري


نمونه آماري وروش نمونه گيري


طرح تحقيق


ابزار جمع آوري داده ها


روش نمره گذاري آزمون وايلند (روش دوم)


پرسشنامه ارزيابي رفتاري راتر


پايايي و اعتبار پرسشنامه راتر:


روش اجرا:


روش تحليل داده ها


فصل چهار


الف ) يافته هاي توصيفي:


ب) يافته هاي مربوط به فرضيه هاي پژوهش:


ج) يافته هاي جانبي  


منابع داخلي


منابع خارجي

خريد      سوال از فروشنده

قیمت : 19,000 تومان