عضویت   لغو عضویت
افراد آنلاین : 2
امروز : 139
دیروز : 56
بازدید کل : 122179
دانلود بررسي رابطه بين نحوه گذاران اوقات فراغت با شكل گيري هويت

دانلود بررسي رابطه بين نحوه گذاران اوقات فراغت با شكل گيري هويت

قيمت:25000 تومان

چكيده:


به بررسي رابطه نحوه گذران اوقات فراغت و هويت يابي نوجوانان پرداخته شد.حجم نمونه تعداد كل نمونه 50نفر مي باشد كه در آموزشگاه فرهنگي آموزشي شهركرج مشغول به آموزش مي باشند.روش نمونه گيري براي تعيين اندازه نمونه از فرمول برآورد اندازه گيري نمونه براي گروه هاي همبسته استفاده شد و با توجه به ميزان بدست آمده تعداد 50 نفر براي انجام پژوهش انتخاب شد.


پرسشنامههاياستاندارداوقات فراغت وپرسشنامه گسترش يافته عيني پايگاه هويت من استفاده گرديد.نتايج ذيل را در برداشت:


بين دو متغير مهارت تصميم گيري و شكا گيري هويت ، به ميزان 35 درصد رابطه مستقيم وجود دارد. با توجه به آمار استنباطي، بين دو متغير مهارت تصميم گيري و شكا گيري هويت رابطه معناداري  وجود دارد.


خريد      سوال از فروشنده

قیمت : 25,000 تومان