عضویت   لغو عضویت
افراد آنلاین : 1
امروز : 202
دیروز : 184
بازدید کل : 143472
بررسي مهارت كنترل استرس نزد پرستاران شاغل

بررسي مهارت كنترل استرس نزد پرستاران شاغل

قيمت:35000 تومان

چكيده:


استرس يكي از مفاهيم مهم در مطالعه روانشناسي و بهداشت رواني به شمار مي آيد و به كفيات گوناگون در زندگي اطلاق مي شود و به عنوان علل بسياري از درد ها ، ناراحتي ها و بيماري ها و بيماري ها تلقي مي شود . در پژوهش حاضر به بررسي ميزان توانايي  مهارت كنترل استرس100نفر از پرستاران خانم پرداخته شد.


با توجه به فرضيه اصلي پژوهش: ميزان استرس شغلي (مقياس كلي)  در بين پرستاران شيفت روز و شيفت شب تفاوت معني داري وجود دارد. نتايج ذيل به دست آمد:


باتوجه به نتايج كه مقدارقدرمطلق  tمشاهده شده(09/1) كوچكتراز مقدار t درسطح (05/0) بادرجه آزادي 98 است. بنابراين فرض صفرتـأييد مي شود. به عبارت ديگربين ميانگين هاي مورد مقايسه تفاوت معني داري وجودندارد.
خريد      سوال از فروشنده

قیمت : 35,000 تومان