عضویت   لغو عضویت
افراد آنلاین : 1
امروز : 82
دیروز : 56
بازدید کل : 122122
مقايسه ميزان هوش هيجاني افراد معتاد كلينيك و غير معتاد

مقايسه ميزان هوش هيجاني افراد معتاد كلينيك و غير معتاد

قيمت:45000 تومان

چكيده:


هدف مقايسه ميزان هوش هيجاني افراد معتادكلينيك آخرين  و غير معتاد منطقه گلدشت    مي باشد. ابزار اين پژوهش پرنمودن پرسشنامهآزمون هوش هيجاني شرينگ مي باشد.كه داراي          مولفه هاي خود آگاهي، مهارت هاي اجتماعي، خود انگيزي ،هوشياري اجتماعي و خودكنترلي مي باشد


نمونه مورد آزمون تعداد 45 نفر از كل جامعه 1735نفري اشخاص مراجعه كننده به كلينيك و تعداد 45 نفر از اشخاص سالم منطقه گلدشت حصارك مي باشند كه به صورت داوطلبانه اقدام به پاسخ گويي پرسشنامه نمودند. بر اساس نتايج  كه ازطريق  تحليل آزمون هاي SPSS17  اندازه گيري شد:


   افراد سالم داراي ميانگين 06/117 و انحراف معيار83/15 و افراد معتاد داراي ميانگين40/98    و انحراف معيار 77/8 ونمره T 91/6 با درجه آزادي88 و سطح معناداري001/0 مي باشد. با توجه به نتايج آما ري انجام شده افراد سالم داراي هوش هيجاني در كليه مولفه هاي آن مي باشند و اشخاص معتاداز هوش هيجاني پايين تري در كليه مولفه ها برخوردار مي باشند.


كليد واژگان :هوش ، هوش هيجاني ، اعتياد، معتاد ، سالم

براي خريد و دريافت فايل مربوطه,بر روي گزينه دانلود در پايين فشار دهيد بعد از پر كردن مشخصات خود و واريز مبلغ از طريق درگاه آنلاين فايل در اختيار شما قرار خواهد گرفت با تشكر.

خريد      سوال از فروشنده

قیمت : 45,000 تومان