عضویت   لغو عضویت
افراد آنلاین : 1
امروز : 80
دیروز : 166
بازدید کل : 237049
بررسي رابطه ي بين بازي هاي رايانه اي با وضعيت تحصيلي دانش آموزان كلاس

بررسي رابطه ي بين بازي هاي رايانه اي با وضعيت تحصيلي دانش آموزان كلاس

قيمت:40000 تومان

فصل اول: گستره علمي پژوهش


مقدمه


بيان مسئله


ضرورت واهميت پژوهش


سوالات پژوهش


اهداف پژوهش


فرضيه ها


تعاريف نظري وعملياتي


متغيرهاي پژوهش


مباني نظري پژوهش


تعريف بازي


نقش و اهميت بازي


تعاريف بازي از ديدگاه صاحبنظران


نقش بازي در رشد ذهني كودك


نقش بازي در رشد عاطفي كودك


نقش بازي در رشد جسمي كودك


در رابطه با نقش بازي در زندگي كودكان


بازيهاي مهارتي


ويژگي هاي بازي


انواع بازي


عوامل مؤثردربازي


فوايد بازي


بازى وشخصيت


بازى ورشداجتماعى


نظريه هاي بازي


بازي در اسلام


شكل گيري بازي هاي رايانه اي


تاريخچه افت‌ تحصيلي


مباني روانشناختي افت‌ تحصيلي


عمد‌ه‌ترين د‌لائل افت‌ تحصيلي


پيشينه در ايران


پيشينه در خارج از كشور


فصل سومروش اجراي تحقيق


طرح پژوهشي


روش اجراي تحقيق


جامعه آماري


نمونه  و روش نمونه گيري


حجم نمونه


ابزار اندازه گيري


شيوه اجراي پژوهش


تجزيه وتحليل داده ها


بررسي فرضيات


بحث و نتيجه گيري


مروري بر يافته­هاي پژوهش


تبيين پژوهش


محدوديت ها


پيشنهادات


منابع پژوهش


چكيده:


پژوهش حاضر به بررسي رابطه ي بازي هاي رايانه اي با افت تحصيلي دانش آموزان ششم ابتدايي شهر كرج پرداخته است. جامعه مورد مطالعه درتحقيق حاضر عبارتند از دانش آموزان مشغول به تحصيل در مدارس شهر كرج باتوجه به جامعه مورد مطالعه وبرآورد حجم نمونه درحدود100 نفراست كه با استفاده از جدول دمورگان براي گروه هاي همبسته  استفاده شده است . كه آزمون مقياس پرسشنامه ارزيابي تاثير بازي هاي رايانه اي بر افت تحصيلي (محقق ساخته)برروي آنها اجراگرديده است . با توجه به فرضيه اصلي تحقيق: بين بازي هاي رايانه­اي با افت تحصيلي رابطه وجود دارد.


نتايج نشان مي دهد كه مقدار كاي اسكوئر محاسبه شده با درجه آزادي 4 وسطح معني­داري 0001/0 برابر با 20مي باشد. بنابراين بين فراواني­هاي مشاهده شده و مورد انتظار در پاسخ معلمان به اينكه بازي هاي رايانه اي باعث افت تحصيلي دانش آموزاني  مي شود در حد زيادي است.لذا فرضيه ي اصلي تحقيق تاييد و فرض صفر رد مي گردد.
كليدواژگان:بازي،رايانه ، دانش آموزان،افت،ارزيابي


خريد      سوال از فروشنده

قیمت : 40,000 تومان