عضویت   لغو عضویت
افراد آنلاین : 1
امروز : 78
دیروز : 166
بازدید کل : 237047
ارتباط سبك هاي دفاعي با طلاق عاطفي زنان خانه دار

ارتباط سبك هاي دفاعي با طلاق عاطفي زنان خانه دار

قيمت:40000 تومان

پژوهش حاضر به بررسي رابطه سبك هاي دفاعي با طلاق عاطفي زنان خانه دار پرداخته است. روش تحقيق استفاده شده درتحقيق حاضر ازنوع همبستگي است جامعه مورد مطالعه درتحقيق حاضر عبارتند از زنان خانه دار منطقه 4 شهر تهران. باتوجه به جامعه مورد مطالعه وبرآورد حجم نمونه درحدود50نفراست  ابزارهاي پژوهش پرسشنامه طلاق عاطفي گاتمن و پرسشنامة سبك‏هاي دفاعي مي باشد.


با توجه به نتايج به دست آمده از آزمون همبستگي پيرسون ، بين دو متغير سبك دفاعي رشد نايافته و طلاق عاطفي، به ميزان 40 درصد رابطه مستقيم و متوسطي وجود دارد. با توجه به آمار استنباطي، بين دو متغير سبك دفاعي رشد نايافته و طلاق عاطفي رابطه معناداري  وجود دارد.كليدواژگان:سبك،دفاعي،طلاق،عاطفي،زنان،خانه دارفصل اول: گستره علمي پژوهش

مقدمه.


1-1)بيان مسئله.


1-2)ضرورت واهميت پژوهش...

1-3)اهداف پژوهش....


1-4)سوالات پژوهش.......


1-5)فرضيات


1-6) تعاريف نظري وعملياتي.


1-7). متغيرهاي پژوهش


2-1)فصل دوم:مباني نظري پژوهش


2-2)مكانيسم دفاعي


2-3) نهاد، من، من برتر


2-4)تقسيم بندي مكانيسم هاي دفاعي.


2- 5 )نظريه ها و طبقه بندي هاي مختلف مكانيسم هاي دفاعي. 


2-6)طبقه بندي راهنماي تشخيصي و آماري اختلالات رواني (

2-7) انواع مكانيسم هاي دفاعي2-8) تعاريف مرتبط با طلاق.


2-9)عوامل موثر در پايداري ازدواج


2-10) طلاق عاطفي


2-11) نظريه مثلث عشق استرنبرگ


2-12) نظريۀ نظم خرد چلبي


2-13)شرايط علي طلاق عاطفي


2-14)مراحل طلاق عاطفي


2-15)پيشينه درداخل كشور.. 


2-16)پيشينه درخارج كشور


فصل سومروش اجراي تحقيق..1


3-1)جامعه آماري...


3-2)حجم نمونه .


3-4)روش نمونه گيري 


3-5)ابزاراندازه گيري 


3-6)روش ماري.


فصل چهارم:تجزيه وتحليل داده ها


آزمون فرضيه هاي پژوهش


فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري


مقدمه 


5-1)بحث وبررسي پيرامون فرضيه ها


محدوديت هاي پژوهش.


پيشنهاد هاي پژوهش


منابع تحقيق

براي خريد و دريافت فايل مربوطه,بر روي گزينه دانلود در پايين فشار دهيد بعد از پر كردن مشخصات خود و واريز مبلغ از طريق درگاه آنلاين فايل در اختيار شما قرار خواهد گرفت با تشكر.
خريد      سوال از فروشنده

قیمت : 40,000 تومان